EZO CORPORATION

運動放大初級

課程表
RDI 運動放大® 初級訓練課程
 
第一天
08:00 – 08:30 介紹 – 課程與設施
08:30 – 09:30 運動放大® 概述
09:30 – 09:45 休息
09:45 – 10:30 相機、燈光和鏡頭
10:30 – 10:45 休息
10:45 – 12:00 運動總管簡介
12:00 – 13:00 午餐
13:00 – 14:30 採擷
14:30 – 14:45 休息
14:45 – 15:30 採擷
15:30 – 16:30 運動放大®
 
第二天
08:00 – 09:30 運動放大®
09:30 – 09:45 休息
09:45 – 12:00 運動放大®
12:00 – 13:00 午餐
13:00 – 14:15 運動工作室簡介
14:15 – 14:30 休息
14:30 – 15:30 維護運動總管層次結構
15:30 – 16:30 影片案例
 
第三天
08:00 – 10:30 現場數據採擷
10:30 – 12:00 進行課堂專案
12:00 – 13:00 午餐
13:00 – 14:00 進行課堂專案
14:00 – 15:00 觀看同學影片並回顧
15:00 – 16:30 初級運動放大® 認證考試
 
 
 
 
Day 1
時間
分鐘
名稱
章節
頁碼
頁數
08:00 – 08:30
30
介紹 – 課程與設施
 
 
 
08:30 – 09:30
60
運動放大® 概述
Sec 1
2~24
23
09:30 – 09:45
15
休息
 
 
 
09:45 – 10:30
75
相機、燈光和鏡頭
Sec 2
25~55
31
10:30 – 10:45
15
休息
 
 
 
10:45 – 12:00
75
運動總管簡介
Sec 3
56~79
24
12:00 – 13:00
60
午餐
 
 
 
13:00 – 14:30
90
採擷
Sec 4
80~127
48
14:30 – 14:45
15
休息
 
 
 
14:45 – 15:30
45
採擷
Sec 4
128~150
23
15:30 – 16:30
60
運動放大®
Sec 5
151~178
28
 
Day 2
時間
分鐘
名稱
章節
頁碼
頁數
08:00 – 09:30
90
運動放大®
Sec 5
179~220
42
09:30 – 09:45
15
休息
 
 
 
09:45 – 12:00
135
運動放大®
Sec 5
221~280
60
12:00 – 13:00
60
午餐
 
 
 
13:00 – 14:15
75
運動工作室簡介
Sec 6
281~315
35
14:15 – 14:30
15
休息
 
 
 
14:30 – 15:30
60
維護運動總管層次結構
Sec 7
316~336
21
15:30 – 16:30
60
影片案例
Demo
337~356
19
 
Day 3
時間
分鐘
名稱
章節
頁碼
頁數
08:00 – 10:30
120
現場數據採擷
 
 
 
10:30 – 12:00
90
進行課堂專案
 
 
 
12:00 – 13:00
60
午餐
 
 
 
13:00 – 14:00
60
進行課堂專案
 
 
 
14:00 – 15:00
60
觀看同學影片並回顧
 
 
 
15:00 – 16:30
90
初級運動放大® 認證考試